Budapest-Széphalmi Jézus Szíve Plébánia

Aktuális

Hirdetmények

Plébánia

Elérhetőségek
Hittanórák
A templom
Képviselőtestület
Lelkipásztoraink

Közösség

Képtár

Hittantábor

Rózsafüzér-társulat
Cursillósok
Szépkorúak klubja
Karitászcsoport
Kiskórus
Zenekar

Szállást keres...

Események

Linkek

 Események – 2008.

   Szerkesztõ: Lipcsey Júlia 

 • Székely János püspökké szentelése – január 5.
  Omnes vivunt ei – mindenki érte él (Lk 20,38). Szent Lukács evangéliumából ezeket a jézusi szavakat választotta püspöki jelmondatául Székely János, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye új püspöke. Címerén az isteni szeretet két jelképe látható: a betlehemi jászol és Jézus keresztje. Január 5-én, püspökké szentelésének ünnepségén Székely János azt a reményét fejezte ki, hogy püspöki szolgálatát is ez a kettősség fogja meghatározni: a betlehemi jászol egyszerűsége, szegénysége, alázata, és a kereszt teljes odaadása. „Bizalommal fordulunk hozzád, szeretett fiunk, aki rendelkezel a megfelelő erényekkel és tanúságot tettél műveltségedről, és így igen alkalmasnak látszol számunkra az Úr ezen nyájának szolgálatára és az értékes segítségnyújtásra” – írta a kinevezési bullában XVI. Benedek pápa. Az értékes segítségnyújtás, amelyről a Szentatya szól, Székely János egész itteni plébánosi tevékenységét is jellemezte. Ideérkezésekor így fogalmazta meg céljait a Hidegkúti Hírek kérdéseire válaszolva: „Szeretném, ha az itteni közösség ismét eggyé forrna. Rajtunk múlik, hogy mindnyájan túllépünk-e a régi sérelmeken, elfogadjuk-e a másikat tévedéseivel és hibáival együtt, össze akarunk-e fogni Isten országának építéséért.”


 • Ökumenikus imahét – január 20-27.
   Plébániánk is bekapcsolódott az imahét minden programjába. A Községház utcai iskolában megtartott nyitórendezvényen Gábor atya volt az egyik szolgálattevõ. A református templomban tartott összejövetelen is nagy sikerû beszédet mondott. A hetet záró rendezvényen is jelen volt, két alkalommal pedig õ volt a vendéglátó: január 22-én kedden, amikor a széphalmi templomban volt ifjúsági program, és 25-én pénteken, amikor az ófalui templomban vehettünk részt a csobánkai Élet Háza munkatársaival folytatott beszélgetésen. A rendezvénysorozat kiemelkedõ eseménye volt a Szociális Testvérek kápolnájában a Biblia Éve jegyében megtartott bibliakiállítás. A széphalmi egyházközség tagjai közül is többen vittünk különleges kiadású bibliákat a kiállításra.

 • Misszió a végállomáson – március 17-20.
   Gábor atya is részt vett a hûvösvölgyi végállomáson húsvét elõtt végzett misszió elõkészítésében. A négy itteni plébánia közösségei ezt a megmozdulást az eddigi jó tapasztalatok alapján ugyanúgy a Városmisszió folytatásának szánták, mint a tavalyi adventi evangelizációt ugyanezen a helyszínen. A nagyhét elsõ napjaiban szórólapokat és szépen csomagolt húsvéti gyertyákat osztogattak az arra járóknak. A szórólap evangéliumi részleteket tartalmazott Simon András grafikus illusztrációival és Lakatos Tibor mindenki számára érthetõ, tanulságos hétköznapi történeteivel, hogy azoknak is tudjanak valamit mondani, akik még soha nem voltak templomban. Az akció Janó atya imájával zárult nagycsütörtökön délután. A szervezõk újra tapasztalták, hogy érdemes folytatni az utcai nyilvános missziót. Minden alkalommal 500 darab szórólapot osztottak ki.

 • Nagyheti triduum – március 20-22.
   A mindenki által ismert és kedvelt Szûcs Balázs atyával, a PPKE lelkészségének vezetõjével ünnepeltük Széphalmon a nagyheti triduumot. Õ végezte és vezette a Szent Háromnapi liturgiákat és mondta a szentbeszédeket. Szereplésükkel különleges élményt nyújtottak templomunk kórusai. A nagypénteki szertartáson a kiskórus Werner Alajos atya passióját adta elõ Szent János szerint Gyõrffy Bernadett kántorunk vezényletével. A kereszt elõtti hódolat közben pedig a templom húsz tagú felnõtt vegyeskara énekelt: Theodore Dubois „Adoramus te Christe” címû mûvét, Mozart „Ave Verum” motettáját és Kodálytól a „Stabat Mater” részleteit adták elõ Szebedi Zille karnagy betanításában és vezényletével. A kórussal körülbelül egy éve foglalkozó Zille késõbb elmondta, hogy a kórus repertoárját hasonló zenei irányokban kívánja tovább bõvíteni.

 • Szilas mise – március 23.
   Szilas Imre hatvanas években írt, de máig ismert és népszerû húsvéti beat-miséjét mutatta be húsvétvasárnap templomunk felnõtt ének-és zenekara Marosi Sándor vezényletével. Ezzel jubileumot ünnepeltek: a Marosi testvérek, Albert és Sándor, a templomunkat tervezõ Marosi mérnök fiai 40 évvel ezelõtt, 1968-ban mutatták be elõször ezt a misét, egy évvel Szilasék Mátyás-templomi õsbemutatója után. Ez akkor nem volt könnyû vállalkozás, Marosiéknak egyelõre még saját zenekaruk se volt, és az ilyen jellegû zenei anyaghoz is nehéz volt hozzájutni. A reagálástól is féltek - ez nálunk még új mûfaj volt. Ahogy Szilas Imre mondta egy interjúban, akkor talán még senki nem sejtette, hogy néhány év múlva valóságos mozgalom lesz a gitáros Isten-dicséret. Marosiék elsõ bemutatója mégis nem remélt sikert hozott, ezért azután is többször elõadták a Szilas-misét a környékbeli templomokban, köztük a széphalmiban is, és késõbb már saját zenekarral. A mostani jubileumi felújítást tapssal köszönték meg a templomban jelenlevõk.
   Az együttest Marosi Sándor vezette. Az együttes tagjai voltak: Balássyné Vass Judit ének, Bede Fazekas Péter ének, Bede Fazekas Tamás ének, Bernáth Judit ének (szóló), Csaba László ritmushangszerek, Eperjesiné Balog Györgyi gitár, Fekete Balázs dob, Gyõrffy Detti ének, Habné Nagy Laura hegedû, Héjja György ének, Hinterauer László ének, Hinterauerné Kriskó Ildikó ének, Kántorné Csilla ének (szóló), Koller Béláné Kati ének, Korai Szandi ének, Lakatos László ének, Marosiné Váradi Andrea ének, Pinczi Ferenc ének, Schanda Mónika gitár, Schandáné Ruszinkó Anna ének, Siketné Krisztik Ceci orgona, Silver basszusgitár, Szikora Virág ének,Varga Márti ének, Vass Dóri gitár, Wenzon Gusztáv ének.

 • Cursillós mise – április 12.
  Április 12-én szombaton került sor Széphalmon az első cursillós misére, azzal az elhatározással, hogy attól kezdve minden hónap második szombatján megismétlődik ez. A tervek szerint a szombati cursillós miséket minden alkalommal beszélgetések követik, és nem csak nagy körben, hanem 3-4 fős kis csoportokban is. Az első cursillós mise után mintegy negyvenen vettek részt a Juhász Bálintné Mária vezetésével megtartott beszélgetésen.


 • Eduardo Bonnin emlékmise – április 14.
   A Cursillo Lelkiségi Mozgalom civil alapítója, az idén február 8-án elhunyt Eduardo Bonnin tiszteletére emlékmise volt templomunkban április 14-én, kihelyezett grémiumi üléssel egybekötve. Az ünnepi alkalmat az I., II., III. és XII. kerületi cursillósokat magába foglaló Észak-Budai Régió szervezte. Budapesten már nagyon sok cursillós csoport mûködik, ezért volt szükség régiókra felosztani a fõvárost – mondta el Fabókné Ildikó rektor, az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Cursillo-Grémiumának tagja. A grémium kihelyezett ülések formájában sorra látogatja a régiókat. Az emlékmisét Fabókné köszöntõ szavait követõen Székely János püspök atya, a Fõegyházmegyei Cursillo Erdõ Péter bíboros úr által tavaly októberben kinevezett lelki vezetõje mutatta be. Szentbeszédében az alapító életét és a cursillo történetét ismertetve a püspök atya kiemelte, hogy Bonnin, aki egy világmozgalmat hozott létre, valójában félénk természetû volt – de mégis, ennek ellenére igazi emberhalász. Ez is példa arra, hogy az emberekben kincsek rejtõznek, csak elõ kell csalogatni õket. A püspök atya saját cursillós tapasztalatairól is beszélt: a civil tanúságtételeket hallgatva úgy érezte, mintha maga az evangélium elevenedett volna meg. Utalt VI. Pál pápa szavaira, aki szerint a cursillo a kegyelem színeit hozta vissza az Egyházba. A szentmisén Pinczi Ferenc megrendítõ tanúságtételét és a grémium-tagok kéréseit is meghallgathatták a résztvevõk. Az emlékmisét a kihelyezett grémium-ülés követte a választott regionális vezetõk részvételével.

 • Mit mond nekünk az Írás” – május 7.
   A Klebelsberg Kunó Mûvelõdési Központ bibliai témájú beszélgetés-sorozatának május 7-én megtartott második rendezvényére Gábor atyát is meghívták. Dr. Csókay Andrással, a Szent János Kórház idegsebészetének fõorvosával és Gulyás Dénes operaénekessel, országgyûlési képviselõvel együtt felváltva válaszoltak a beszélgetést vezetõ Bíró Ildikó országgyûlési képviselõ kérdéseire. „A nõ a Bibliában” – ezúttal ez volt a beszélgetés témája, vagy inkább kiindulópontja, mert hiszen a beszélgetés résztvevõi a bibliai példák nyomán végül mindig eljutottak a mai közélet és magánélet leglényegesebb és sokszor kényes kérdéseihez – mint például a fiatalok szexuális nevelésének kérdéséhez, amit Gábor atya vetett fel. A férfi és nõi szerepek mibenléte és felcserélõdése is szóba került. Gulyás Dénes azt emelte ki, hogy korunkban a nõk sokszor nem töltik be igazi szerepüket, Istentõl kapott küldetésüket, mert fontosabb számukra a szakmai karrierjük.
   Az egyik legérdekesebb kérdés, amit a beszélgetõk körüljártak: mennyire van helyük a nõknek az egyházi igehirdetésben? Csókay doktor szerint a jelenkor egyik tévedése az a felfogás, hogy Jézus csak a tizenkét apostolra bízta az igehirdetést. Menjetek és tanítsatok – ez az utasítás mindenkinek szólt, nem csak a tizenkettõnek. Ezért mindenkinek kötelessége, hogy hirdesse az evangéliumot. Gábor atya is megerõsítette ezt a véleményt, amikor rámutatott, hogy az Ige hirdetése valójában már a családban elkezdõdik, a megkeresztelt gyermek elsõ „hitoktatói” maguk a szülõk.
   A teltházas rendezvény sikeres volt, a hallgatóság többször megtapsolta a beszélgetés résztvevõit, különösen Gábor atya egyik hozzászólását.

 • Családi hétvége Csobánkán – május 2-3.
   A Kántor házaspár által szervezett kirándulásra már 1-jén, péntek délután összegyûltek a résztvevõk. A sok játék közben néhányan arra is vállalkoztak, hogy a közelben levõ Élet Házában kisebb házkörüli munkákat elvégezzenek. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány által fiatal anyák számára átmeneti otthonként kialakított és Prohászka Ottokár egykori püspökrõl elnevezett Élet Házának nyújtott segítség volt az, ami ezt a kirándulást megkülönböztette a sok hasonlótól, és emlékezetessé tette a segítõk számára.

 • Biblia-kör alakulása – május 19.
   Gábor atya vezetésével, 19 taggal Biblia-kör alakult a Biblia Évének jegyében, de nem csak egy évi idõtartamra. Szándéka, hogy az év lezárása után is folyamatosan továbbmûködik. Állandó és fõ programja az Újszövetségi Szentírás csoportos olvasása és megbeszélése, de emellett különbözõ közösségi rendezvények szervezésére is vállalkozik.

 • Plébániák közötti focibajnokság – május 24.
   A hidegkúti sportpályán az ófalui, remete-kertvárosi, széphalmi plébániai közösség, a kápolnai közösség és a református gyülekezet tagjai vettek részt a plébániaközi focibajnokságon Hab Gábor szervezésében. A több korkategóriás rendezvényen Gábor atya is jelen volt. A gyermek- és ifjúsági kategóriában Ófalu csapata végzett elsõ helyen, a felnõtt kategóriában a kápolnai csapat , míg a széphalmiak közül a fiatalok második, a felnõttek harmadik helyezést értek el.

 • Templombúcsú – június 1.
   Közösségünk a pünkösdöt követõ harmadik vasárnapon tartja templomunk búcsúnapját. Ez az idén június 1-jére esett. Az ünnepi búcsúi szentmise celebránsa és szónoka Györgydeák Márton pápai káplán, az Országos Lelkipásztori Intézet titkára, a Budapest-Felsõkrisztinavárosi Keresztelõ Szent János plébánia plébánosa volt. Szentbeszédében kiemelten szólt a szeretetrõl, amelynek jelképe Jézus szíve – bizonyára az egykori templomépítõ széphalmi közösséget is a szeretet indította arra, hogy éppen róla nevezze el templomát. A szentmise után a gyerekek ajándékokat kaptak, színes forgókat, bibliai témájú kiszínezõ füzetet és az Új Ember kiadásában májustól megjelenõ Adoremus Junior-ból egy-egy példányt. Ezután kézmûves foglalkozáson és más játékokban vettek részt, a felnõttek pedig részben velük, részben egymással beszélgetve töltötték az idõt a templomkertben addig, amíg el nem készült a közös ebéd: az illatos gulyás. Így a búcsú kettõs – szentségi, és népi hagyományokhoz kötõdõ világi – jellegét sikerült szépen és arányosan egybeolvasztani ezen az ünnepen.

 • Zarándoklat Máriapócsra – június 6-8.
   Huszonnyolc felnõtt és nyolc gyerek indult autóbuszos zarándoklatra Máriapócsra június 6-án pénteken délután az egyházközség szervezésében, Gábor atya vezetésével. A résztvevõk közül a legkisebb 4 éves, a legidõsebb 80 éven felüli volt. A zarándokokat Szemán László, a máriapócsi görög katolikus egyházközség paróchusa és két segítõje látták vendégül és sok programot is szerveztek nekik. Szombaton reggel elõadást hallgattak meg a kegyhely történetérõl, majd kirándulásokat tettek a környéken. Megnézték a nyírbátori református templomot és a harangtornyot, a túristvándi vízimalmot, Csarodán a XIII. században épült kis templomot a „mosolygós” szentekkel, és a tákosi református templomot, amelyet mindenütt keresztszemes hímzések díszítenek. Este görög katolikus szertartású szentmisén vettek részt. Ezután meleg vacsorát kaptak a vendéglátóktól: az egyházközséghez tartozó családok kínálták meg õket finom babgulyással. Vasárnap reggel részt vettek a görög katolikus kegytemplomban a római katolikus hívõk úrnapi körmenetén, majd mielõtt hazaindultak volna, délután meglátogatták Kriskó Ildikó hitoktatónk családját, akinek édesapja egy közeli településen paróchus, és most ünnepelte szentelésének 50. évfordulóját. A szépen sikerült zarándoklatra minden résztvevõ szívesen emlékszik vissza.

 • Szentelési évforduló – június 20.
   Mindannyian áldón Gábor atya felé emeltük a kezünket, és ezeket az áldást kérõ szavakat mondtuk el közösen június 20-án pénteken az esti szentmisén, az atya pappá szentelésének tizedik évfordulóját ünnepelve: „Urunk, Te aki az egyházi rend szentségét nekünk rendelted, kérünk, áldd meg Gábor szolgádat, add neki Lelkedet, hogy Szavadat hathatósan tudja hirdetni, add neki Lelkedet, hogy amikor irgalmadat és bocsánatodat közvetíti másoknak, azok vigaszt találjanak, add neki Lelkedet, hogy az örök hazába készülõknek reményt tudjon adni...”. Gábor atya öt éve, 2003 óta szolgál Széphalmon, tehát valójában kettõs évfordulót ünnepeltünk. Szentelésekor ezt a lukácsi idézetet választotta papi jelmondatául az atya: „A te szavadra kivetem a hálót”. A széphalmi plébániai újság 2003. szeptemberi számában megjelent beköszöntõjében ezt olvashatjuk: „Nem akarom fogadkozásokkal kezdeni, hogy meddig maradok nálatok, és hogyan akarom ‘megváltani’ a világot itt a széphalmi plébánián, mert ezt már, gondolom, eleget hallottátok az elmúlt években. Én inkább azt mondom: majd meglátjuk... A közösen eltöltött idõ úgyis megmutatja majd, hogyan tudunk együtt elõre és közelebb jutni Jézushoz. Remélem, eredményesen!”
  Igen, Gábor atya. Eredményesen.

 • Orgonaszentelés Széphalmon – július 19.
   Esterházy László címzetes prépost, esperes, máriaremetei plébános atya szentelte fel július 19-én Gábor atyával koncelebrált ünnepi szentmise keretében templomunk új orgonáját. A széphalmi közösség többszöri felújítás után most elõször kapott teljesen új orgonát Vági Gyula orgonaépítõ mester tervezésében és kivitelezésében. „A közösség nagy ajándékot kapott önkormányzatunk támogatásával, új orgonát, mellyel zengik Isten dicséretét” – mondta szentbeszédének bevezetõjében Esterházy atya, idézve XI. Pius pápának és a Máriaremetén nyugvó Werner Alajos atyának „a hangszerek királyáról” írt szavait, és azt kívánva a jelenlevõknek, hogy az új orgona is segítse elõ a lelki megújulást, ami a most meghirdetett Szent Pál-évben és a Biblia Évében megindult, és amire különösen nagy szükség van akkor, amikor olyan sok „az Egyházat érintõ hitetlenkedõ kérdés, a fejcsóválás, a kétkedés”. A konkolyról és a búzáról szóló napi evangéliumi részre utalva arra figyelmeztetett az atya, hogy „bennünk is vannak rossz magvak, rossz hajlamok, amelyek ellen küzdenünk kell.” Végül az Esterházyak udvari zenésze, Haydn szavaival fejezte be szentbeszédét: „Életemet úgy rendeztem, mint szerzeményeimet, Istennel kezdtem és Istennel fejeztem be õket, Isten dicsérete volt az az arany fonál, amely egész életemen végigvonul, Isten dicsõítésével akarom most is életemet befejezni. Igen, az Övé legyen a tisztelet, a dicsõség és hálaadás. Ámen.” Az ünnepélyes szentelést követõen a templomot betöltõ orgonahangok is, amelyeket Petrován Mária orgonamûvész szólaltatott meg lánya, Mészáros Brigitta csellista kíséretében, mintha ezt a dicsõítést és hálaadást fejezték volna ki, és egyúttal felidézték azoknak a régi atyáknak az emlékét, akik munkájukkal lépésrõl-lépésre mind hozzájárultak ahhoz, hogy most ilyen orgona szólhasson a széphalmi templomban.

 • Kántorunk esküvõje – július 26.
   Templomunk szûknek bizonyult július 26-án délután. Sokan akartak tanúi lenni Gyõrfi Bernadett kántorunk, képviselõnk és Várszegi Endre esküvõjének, az ifjú párral együtt ünnepelni, és osztozni a család örömében, mert közösségünk tagjai is már szinte családtagnak érzik Dettit.
   Detti tizenhat éves kora óta kíséri orgonajátékával a templomi szertartásokat, vezeti az énekeket, nélküle elképzelhetetlenek a közös ünnepek, szereplések, amelyekben mint szervezõ vagy mint szereplõ – a Boldog Salkaházi Sáráról sikerrel bemutatott színdarabban pedig mint fõszereplõ – tûnik fel. Gábor atya közvetlen szavai mellett ez is oka volt annak, hogy a jelenlevõk ezt az esküvõt igazi családi ünnepnek tekintették. A szép szertartást, az esküvõt, amelyen még az õsi magyar eskütételt is hallhattuk, még ünnepélyesebbé tette Esterházy atya jelenléte, Semjénné Menus Gabriella orgonakísérete, Mózes Kriszta orgonamûvész, Nagy Andrásné hegedûmûvész játéka, Balássyné Vass Judit szólóéneke, és nem utolsó sorban a Detti által alapított Kiskórus tagjainak szereplése.
   A közösség tagjai azt kívánják Dettinek és Endrének: Isten áldása kísérje õket útjukon.

 • Missziós napok – szeptember 15-18.
   Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye által a Városmisszió folytatásaként szeptember 15-étõl meghirdetett missziós héten ismét megszervezték az itteni plébániai közösségek az utcai evangelizálást a hûvösvölgyi végállomás területén, négy napon át, reggelenként 6 és fél 8 óra között. Minden nap egy-egy evangélium teljes szövegét osztogatták az arra járóknak. A hûvösvölgyi misszió már hagyomány: tavaly az adventi idõszakban és az idei nagyhéten is szerveztek hasonló megmozdulásokat a helyi keresztény közösségek. A mostani missziót a Pesthidegkút-Ófalui Sarlós Boldogasszony Plébánia kezdeményezte, és a többi plébánia mind csatlakozott hozzá, más közösségekkel, köztük a Waigand-közösséggel együtt.

 • Orgonabemutató – szeptember 20.
   A „Nyitott templomok éjszakáján”, szeptember 20-án este 6 órától orgonabemutatót tartottunk a Biblia-kör szervezésében. Jelentõs önkormányzati támogatással nemrég teljesen felújított orgonánkat Marosi Sándor képviselõ, templomunk gondnoka, a templomépítõ fia, és Vági Gyula orgonaépítõ mester ismertette, majd mûsor következett Kály-Kullai Rita orgonamûvész, Gyõrfi Bernadett kántorunk és az általa alapított templomi Kiskórus, valamint Gyõrfi Ferenc és Nagy Attila képviselõ közremûködésével. A rendezvényen részt vett Esterházy László esperes atya, dr. Láng Zsolt polgármester, dr. Csabai Péter, a pesthidegkúti városrészi önkormányzat elöljárója a feleségével, Skublicsné Manninger Alexandra képviselõ és Raduj Klára, a Budai Polgár szerkesztõje.

 • Meglepetés Színház – szeptember 27.
   „Volt egy álmom” – ezzel a mondattal kezdte bevezetõjét templomunkban szeptember 27-én, a Meglepetés Színház vendégszereplésének estéjén a társulat vezetõje, dr. Potzner Irén pszichopedagógus, pszichodráma vezetõ, bibliodrámakiképzõ-szupervizor, a Magyar Pszichodráma Egyesület tagja, amikor bemutatta társulatát, saját magát, és vezetõtársait, Nyári Péter és Molnár Ildikó játékmestereket. Ez a megvalósult álom a 2002-ben alakult Meglepetés Színház, a bibliai (de nem kizárólag bibliai) rögtönzések színháza. Amit elõadnak, abban sokféle elem keveredik: eleinte pantomimet láttunk, ami ezt követte, az leginkább játékos bibliaismereti foglalkozáshoz hasonlított, de néha átment csoportterápiába, amikor pedig a bibliodrámára és egyúttal pszichodrámára került sor, nehéz volt eldönteni, valóban amatõr színjátszást látunk-e, ahogy õk hirdetik, vagy inkább igazi profi teljesítményt. A rögtönzés is csak részben az, valójában kiérzõdik belõle a rengeteg tárgyi és szakmai tudás. Az biztos: aki õket nézi, nem unatkozik, minden percben történik a játéktérben valami szokatlan, váratlan, nem kiszámítható, valami meglepõ. Valami „meglepetés”. Akiknek köszönhetjük, hogy láthattuk õket, és együtt játszhattunk velük: Hinterauer Ildikó, Schanda Mónika, Nagy Dóra szervezõk – õk hívták meg Széphalomra a Meglepetés Színházat.

 • Bibliák megáldása – szeptember 27.
   Szép ajándékot kaptak, akik Szentírás vasárnapján, vagy elõtte szombaton magukkal hozták a templomba saját bibliájukat. Amikor a szentmisék végén Gábor atya megáldotta azokat, a ministránsok segítségével mindegyik bibliába beletett egy-egy könyvjelzõt. A Szentírás- idézetekkel és virágokkal díszített könyvjelzõket Gábor atya javaslatára, Hinterauer Ildikó és Nagy Dóra szervezésében tíz erre vállalkozó család készítette el saját kezûleg, Biblia-évi ajándékul a közösségnek.

 • Rajz- és fotópályázat – szeptember 30.
   Szeptember 30-án zárult a Biblia Évére meghirdetett plébániai gyermekrajz- és fotópályázat. Az elkészült mûvek a templom falaira kerültek, és továbbra is ott láthatók. A pályázók valamennyien dícséretben részesültek és ünnepség keretében ajándékokat kaptak. Rajzokkal pályáztak: Apatóczky Zsófi, Bede Fazekas Eszter, Bede Fazekas Luca, Fekete Bálint, Gábor Bianka, Hinterauer Hanna, Horváth Eszter, Horvát Juli, Horváth Sári, Kántor Betti, Lengyel Panka, Némethi Jankó, Papp Detti, Pinczi Barnabás, Román Zsófi, Sallai Manó, Varga Zsombor. A mûvészi fotókkal pályázó felnõttek: Balássy Péter, Fonda Regina, Hinterauer László, Kántor Zoltán, Varga Balázs.

 • Beszámoló a „Budai KVT” küldöttek találkozójáról – október 21.
   Valójában szeptember 6-án volt a budai katolikus egyházközségek képviselõ-testületi (KVT) küldötteinek összejövetele, de errõl itt, Széphalmon csak az azt követõ testületi ülésen, vagyis október 21-én volt lehetõség beszámolni. Egyházközségünket ezen a fórumon régebben Vér Pál képviselte. A jelenlegi kapcsolattartó dr. Hunyár Mátyás egyetemi docens, választott küldött, a képviselõ-testület üléseinek állandó meghívottja, aki rendszeresen részt vesz a budai regionális találkozókon. A Budavári Nagyboldogasszony Plébánia szeptemberi összejövetelén a házigazda, dr. Varjú Imre protonotárius kanonok, c. esperes, plébános és a küldöttek beszámolói után a fõ téma a további közös szervezés volt, elsõsorban a budai katolikus egyházközségek 2009. február 21-re tervezett jubileumi (tizedik éves) báljának megrendezése. A küldöttek internetes elérhetõségeit tartalmazó közös lista összeállításáról is döntöttek. Ezt a mi plébániánk vállalta, és már el is készült honlapunk szerkesztõjének közremûködésével.

 • Szent Erzsébet-napi ünnepség – november 15.
   A plébániai Karitász Csoport hagyományos Szent Erzsébet-napi ünnepségén ezúttal Árpád-házi Szent Margit életérõl láthattunk színdarabot Vargáné Loch Márta rendezésében és az általa írt szöveggel. A darab kísérõzenéjét is õ szerkesztette össze több CD-rõl. Az elõadáson nem látszott meg, hogy kevés próba van mögötte, lámpaláz nélküli, magabiztos, pontos szerepjátszást láttunk. Az ünnepség végén a fõzõtanfolyam hallgatói által készített szép hidegtálak várták a résztvevõket.

 • El Camino” – november 17.
   A Biblia-kör meghívására Vécsey Annamária látogatott el hozzánk november 17-én este, hogy beszámoljon az „El Camino” zarándokútról, amelyet néhány éve gyalogosan tett meg. Útjáról késõbb cikke jelent meg az Új Ember hetilapban és más lapokban is, a Kossuth Rádió „Tanúim lesztek” címû mûsorában pedig kétszer közöltek vele interjút errõl. Részletes zarándoknaplót is írt az útról, amelynek egy példánya neki köszönhetõen a Biblia-kör tulajdonában van. A rendezvényt a Budai Polgár is meghirdette, így az egyházközségen kívülrõl is érkeztek vendégek. A beszámolót nagy érdeklõdés kísérte.

 • imperfectum – november 30.
   A Biblia-kör vendégeként az imperfectum együttes tartott templomunkban zenés áhítatot november 30-án délután 5 órától. A Budapesti Egyetemi lelkészség szentmiséin és imaalkalmain hétrõl-hétre végzett zenei szolgálatból kinõtt és azóta nagy utat megtett fiatal együttes annak idején így fogalmazta meg a célját: „hangszernek lenni, amely Istenre hangol, helyet készíteni Isten igéjének a szívekben, hogy hasson, hogy éljen és éltessen”. Hogy ránk milyen hatást tettek, annak érzékeltetésére álljanak itt egy résztvevõ (Z. Szanka Judit) írásának befejezõ szavai: „Némán megyek hazafelé a sötét utcán, szívemben az este egy-egy gondolatával. Nekem így kezdõdött el az advent...”

 • A városmajori kórus vendégszereplése – december 6.
   Nemcsak az „adventi áhítatok” programsorozat, hanem az egész év kiemelkedõ eseménye volt Széphalmon a Városmajori Jézus Szíve Templom Bárdos Lajos Kórusának vendégszereplése december 6-án. A nagy létszámú énekkar elõbb az esti szentmisén teljesített zenei szolgálatot Káli Kullay Rita orgonamûvész közremûködésével, majd a szentmise után nagy hatású koncertet adott Fekete Andrea karnagy vezényletével. Szólót énekeltek: Fekete Andrea, Lilik Judit, Puskás Zsolt Péter. Az alkalomra összeállt kamarazenekar tagjai hegedûn, brácsán, csellón, nagybõgõn, oboán és continuón játszottak.

 • Hûvösvölgyi misszió – november 29–december 22.
   Az egész adventi idõszakban ismét utcai evangelizálás folyt a hûvösvölgyi villamos és autóbusz végállomáson a Városmisszió szellemében, a Pesthidegkút-Ófalui Sarlós Boldogasszony, a Budapest-Széphalmi Jézus szíve, a Remetekertvárosi Szentlélek, a Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilika plébániák közösségeinek és plébánosainak részvételével. Szombatonként délután 4 órától, hétfõn reggel 6 órától imádkoztak, énekeltek, meggyújtották az adventi gyertyát, Szentírás-szövegeket, süteményt, és meleg teát osztogattak az arra járóknak.Budapest-Széphalmi Jézus Szíve Plébánia

© Budapest-Széphalmi Plébánia.
Templom: 1028 Budapest, Kossuth Lajos utca 13.
E-mail: plebania.iroda@gmail.com
Telefon: +36 1 275 7623
Bankszámlaszám (megváltozott!):
10700244-73463348-51100005
→ További elérhetőségek...

EKCP-KP-1-2023/4-000098
Egyházi közösségi célú programok támogatása