Budapest-Széphalmi Jézus Szíve Plébánia

Aktuális

Hirdetmények

Plébánia

Elérhetőségek
Hittanórák
A templom
Képviselőtestület
Lelkipásztoraink

Közösség

Képtár

Hittantábor

Rózsafüzér-társulat
Cursillósok
Szépkorúak klubja
Karitászcsoport
Kiskórus
Zenekar

Szállást keres...

Események

Linkek

 Események – 2009.

   Szerkesztõ: Lipcsey Júlia 

 • Ökumenikus imahét – 2009. január 18-25.
   Az idén is együtt imádkoztak a keresztény közösségek január 18. és 25. között, folytatva az ökumenikus imahét hagyományát, amelyet annak idején Paul Wattson anglikán pap indított el az Egyesült Államok-beli Graymoorban, úgy választva meg a nyitó és bezáró dátumot, hogy azok egybeessenek Szent Péter székfoglalása és Szent Pál megtérése ünnepével. Az idei ökumenikus imanyolcad idõtartama alatt a széphalmi templom január 20-án adott helyet a találkozónak. Az igeszolgálatot ezen a napon Kovács Gergely református lelkész látta el. A többi napon szolgálattevõk voltak: a nyitó ünnepségen Janó atya, 19-én az evangélikus templomban Gábor atya, 21-én a máriaremetei bazilikában, 22-én a református templomban, és 24-én a Szentlélek templomban Fodor Viktor evangélikus lelkész, 23-án az ófalui templomban ismét Kovács Gergely. A záróünnepségen Gábor atya és Fodor Viktor mondott beszédet. Esterházy atya betegsége miatt kénytelen volt távol maradni az ökumenikus imahét eseményeirõl.

 • Sillye Jenõ és barátai Széphalmon – január 31.
   Már régebben is jártak nálunk, és most a Zaymus házaspár szervezésében újra találkozhattunk templomunkban Sillye Jenõékkel. Január 31-én õk zenéltek az esti szentmisén, majd a szentmise után egy órás koncertet adtak. Az ismerõs dalokat velük énekelte a népes hallgatóság. Megint beigazolódott, amit az egyik zenésztárs, Mékli Attila katolikus pap mondott egyszer Sillye Jenõrõl az „Igen” lapnak: „Azért látom nagynak, mert nem piacra termel, ennél sokkal nagyobb erõket szolgál õ”. A Magyar Demokratának adott interjúban Sillye Jenõ így emlékezett vissza a fiatalkori indulásra, a francia jezsuita Duval atyára, akinek egyik dala nagy hatással volt rá: „...ez a dal arról szólt, hogy a mester visszatér, és ha igazán boldog akarsz lenni, találkoznod kell vele. Ez nekem borzasztóan tetszett, úgy éreztem, én is ilyet szeretnék írni, és ha egyszer megtanulok gitározni, ugyanígy fogok énekelni, megyek az emberek közé és énekelek az Istenrõl, Isten szeretetérõl, és arról, hogy milyen jó így élni...” Tudjuk, hogy Sillye Jenõ példamutató emberségét és hitét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungariae díjjal ismerte el, amelyet Erdõ Péter bíboros úr adott át neki.

 • Elsõ Országos Cursillós Ultreya – február 14.
   A Budai Ciszterci Szent Imre templomban megtartott I. Országos Ultreya szentmiséjén a széphalmi plébánia felnõtt ének- és zenekara végezte a zenei szolgálatot dr. Székely János püspök atya felkérésére. A széphalmi együttest nem elõször érte ilyen megtiszteltetés. Az esztergomi Szent Anna templomban Székely János püspökké történt kinevezésének megünneplésekor is õk zenéltek a szentmisén. Az országos találkozóra, amelyet Székely János atya a Cursillo tavaly októberben megalakult Nemzeti Tanácsának elnökeként hívott össze az idén február 14-re, a nunciaturán keresztül XVI. Benedek pápa áldását küldte.

 • Lelkigyakorlat – március 20-22.
   A széphalmi közösségbõl többen részt vettek a Neszmélyen megtartott nagyböjti lelkigyakorlaton Marosiné Váradi Andrea szervezésében és Jármi Zoltán görög katolikus parókus vezetésével.

 • A hittanosok elõadása – április 12.
   Húsvét elõtt többször hirdették, hogy meglepetés vár bennünket a húsvét vasárnapi szentmise után, de még az utolsó pillanatban se árulták el, hogy mi lesz az. Valóban nem várt meglepetés volt a nagy létszámú hittanos csoport, kicsik és nagyobbak elõadása. Érdekes és eléggé hosszú jelenetet láttunk arról, hogyan élték át Jézus tanítványai és követõi Jézus halálának majd feltámadásának eseményét. Az ötletet, a kis színdarab felfedezését és betanítását Hinterauerné Kriskó Ildikó hitoktatónak köszönhetjük.

 • Beszámoló a Mária-zarándokútról – április 20.
   A Biblia-kör meghívására április 20-án  dr. Molnár András, a Mária Út Közhasznú Egyesület koordinátora tartott vetítéssel egybekötött beszámolót a Mariazell és Csíksomlyó között alakulóban levõ közép-európai Mária-zarándokút Mariazelltõl Budapestig tartó szakaszáról, amelyet társaival együtt gyalogosan bejárt. Az elõadót elkísérte zarándoktársa, Loór Judit is, aki kis történetek elmondásával színesítette a beszámolót. Erre elég sokan kíváncsiak voltak, még ismeretlenek is eljöttek a rendezvényre. András másnap, április 21-én néhány társával újabb nagy vállalkozásba kezdett, a Mária út másik, Budapest és Csíksomlyó közötti szakaszának gyalogos bejárására. Andrásról azt is tudjuk, hogy õ honosította meg Magyarországon  az „Élõ Rózsafüzér” elnevezésû zarándoklatot.

 • Az Ökumenikus Iskola tanulóinak vendégszereplése – május 3.
   Az anyák napi ünnepi szentmisét követõen a Biblia-kör meghívására a Máriaremetei és Pesthidegkúti Ökumenikus Iskola tanulói Lakó Márta tanárnõ betanításában Lázár Ervin „A Négyszögletû Kerek Erdõ” címû darabját adták elõ nagy sikerrel. Lakó Márta színjátszó csoportja már jól ismert a kerületben, sok fellépésük van, gyerek színjátszók számára rendezett fesztiválon is eredményesen szerepeltek.

 • Bérmálás – május 10.
   Egykori plébánosunk, dr. Székely János esztergom-budapesti segédpüspök végezte Széphalmon a bérmálást az általa bemutatott ünnepi szentmise keretében május 10-én. Húszan bérmálkoztak, köztük voltak felnõtt fiatalok, sõt középkorúak is.

 • Pünkösdi virrasztás – május 30.
   Az idén már harmadik alkalommal rendezett a széphalmi imacsoport pünkösdszombaton Szentlélek-váró virrasztást az esti szentmisét követõen, 8 órától, valamivel éjfél utánig. A virrasztáson a késõi idõponthoz képest elég szép számmal voltak résztvevõk. Még vendég is érkezett, aki plébániánk honlapjáról értesült errõl a szép imaalkalomról. Az este egyik legkülönlegesebb imaélménye volt a „Szentlélek-út”, vagyis a Szentlélek üdvösségtörténeti megnyilvánulásainak végigkövetése a templomkertben fáklyákkal megjelölt állomásokon át, szentírási részletek felolvasásával kísérve, egészen a templomban berendezett utolsó állomásig, ahol filmvetítés idézte fel az elsõ pünkösdöt, a Szentlélek eljövetelét az apostolokhoz. A „Szentlélek-út” megépítõje és a résztvevõk vezetõje Siket Attila volt.

 • Nyári zarándoklatok – június 6. és július 5.
  Siket Attila és Ceci szervezésében és vezetésével több széphalmi házaspár járta végig június 6-án a Schönstatt Családmozgalom tagjai által Óbudaváron kialakított és 2007. július 8-án Bíró László családreferens püspök atya által felszentelt Házaspárok Útját, amelynek állomásait nemrég felújították. Mielőtt Óbudavárra értek volna, a csatkai Mária-kegyhelyet keresték fel a széphalmi zarándokok. A zarándokút végállomása Magyarpolány volt, ahol este megnézték a szabadtéri színpadon előadott híres Polányi Passiót. A magyarországi búcsújáró helyek tervezett végiglátogatásának ez a zarándokút volt az első állomása. Rövidesen újabb zarándoklatot szervezett a Siket házaspár: július 5-én vasárnap a Biblia Évében Kolontártól a Somló hegy tetejéig 4 település érintésével megépült és Juliusz Janusz pápai nuncius által 2008. október 5-én megszentelt, 13 kilométeres „Jézus-ösvényen” vezették végig a széphalmi zarándokokat.


 • Focibajnokság – június 20.
   Az idén is megtartották a plébániák közötti focimérkõzést a széphalmi, ófalui, máriaremetei, kápolnai, evangélikus és református közösségek részvételével a HSC-pályán. A rendezvény fõszervezõje ismét Hab Gábor volt. Négy csapat küzdött körmérkõzés formájában. A kupát Széphalomról Balássy Zoli csapata nyerte el.

 • Templombúcsú – június 21.
   Templomunk búcsúnapja az idén június 21-re esett. Az ünnepi szentmisén, amelyet Gábor atya mutatott be, a Városmajori Jézus Szíve Kórus szerepelt. A szentmise után a közösségi teremben gyûltek össze agapéra a jelenlevõk, mert a kedvezõtlen idõjárás megakadályozta a tavalyihoz hasonló szabadtéri ünneplést.

 • Lelki nap – október 3.
   Eperjesi Tamás szervezésében volt plébánosunk, Székely János püspök atya lelki napot tartott Széphalmon október 3-án 10 órától késõ délutánig. A nap programja a következõ volt: elõadások, csoportbeszélgetés, gyónási lehetõség, szentmise, déltájt agapé és közben kötetlen beszélgetés a püspök atyával. Az elõadásokban napjaink válságtüneteirõl, az egyéni és társadalmi úttévesztésrõl hallottunk. A mai zavaros idõszakban azt érezzük, hogy kultúránk alapfalai inognak. Ezért újra kell gondolnunk életünk alapjait - mondta a püspök atya, és vezetésével ezt tettük a lelki napon. A hitrõl, Istenrõl, a házasságról, a családról elmélkedtünk. Köszönjük a püspök atryának, hogy sok elfoglaltsága mellett is talált idõt számunkra.

 • Rajzpályázat – október 31.
   A rajzpályázaton, amelyet a Papság Évében a Katolikus Hivatásgondozó Intézet hirdetett meg „Ilyennek látom papunkat” címmel, Széphalomról tizennégy hittanos gyerek vett részt – de elsõsorban óvodások és alsó osztályosok, bár a pályázat felsõ tagozatosoknak is szólt. Pályáztak: Ábrahám Dóri, Bede Fazekas Eszter, Fekete Bálint, Fekete Zsófi, Gábor Hanga, Gábor Viola, Hab Zsófi, Horváth Juli, Kóta Bianka, Palicz Emese, Pinczi Tamara, Papp Kata, Papp Kristóf, Uzonyi Eszter. A rajzokat október 31-ig kellett beküldeni a Katolikus Hivatásgondozó Intézetbe. A nyerteseknek Bosák Nándor püspök atya adja majd át az értékes nyereményeket. A nyertes rajzokból a tervek szerint vándorkiállítást szerveznek.

 • Színdarab Vianney Szent Jánosról – november 21.
   A Karitász-csoport hagyományos Szent Erzsébet-napi ünnepén a Papság Évére tekintettel Vianney Szent Jánosról láttunk egy színdarabot, életrajzi adatok alapján megírt önálló alkotást. A narrátor által felolvasott életrajz keretében az arsi plébános életének egy-egy fõ állomása elevenedett meg a színpadon. A darab nyomán még az is pontos képet kaphatott a hõsies életû, egyszerû pap egyéniségérõl, aki addig semmit nem tudott róla. A szereplõk ügyesek voltak, az se érzõdött meg az elõadáson, hogy váratlan megbetegedések miatt volt néhány „beugró”, akik közvetlenül a szereplés elõtt kapták meg a szöveget. Jó elõadói képességnek is örülhettünk Eperjesi Bálint szereplésében. A darabot írta és rendezte: Vargáné Loch Márta. A narrátor Bernáth Judit volt.

 • Adventi áhítatok – november 28-december 19.
   Az énekkel-zenével kísért adventi gyertyagyújtások hosszú sorából kiemelkedtek a 2009-es év adventi szombatjain megtartott koncertek. November 28-án a templom felnõtt vegyes kara kezdte a sort a másfél éve idekerült Pereginé Füzy Éva vezényletével, akinek tervei közé tartozik, hogy elõbb-utóbb a kerületi kórusfesztiválra viszi a vegyes kart. A második szombaton a Benyus-testvérek tíz tagból álló kamaraegyüttesének vonósnégyese adott hangversenyt. Benyus Mária és Kozmáné Benyus Kinga hegedûn, Vargáné Benyus Bernadett brácsán, Benyus Gertrúd csellón játszott. Õket a 2008. szeptember 20-i orgona bemutatónkon megismert Káli-Kullay Rita orgonamûvész követte a harmadik szombaton, aki jelenleg a alkalmi kántor nálunk. A sort a kántorunk, Gyõrfi Bernadett által nyolc éve alapított leánykar, a „kiskórus” zárta, ugyanolyan magas színvonalú énekléssel, mint a felnõtt vegyes kar.Budapest-Széphalmi Jézus Szíve Plébánia

© Budapest-Széphalmi Plébánia.
Templom: 1028 Budapest, Kossuth Lajos utca 13.
E-mail: plebania.iroda@gmail.com
Telefon: +36 1 275 7623
Bankszámlaszám (megváltozott!):
10700244-73463348-51100005
→ További elérhetőségek...

EKCP-KP-1-2023/4-000098
Egyházi közösségi célú programok támogatása